Privacyverklaring Wishlistery

Deze privacyverklaring beschrijft hoe via de website www.wishlistery.com privacygevoelige gegevens, oftewelpersoonsgegevens worden verwerkt. Zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor Wishlistery van grootbelang. Persoonsgegevens worden dan ook in overeenstemming met de privacywetgeving beveiligd en verwerkt.Wishlistery treedt op als verantwoordelijke en:vermeldt duidelijk welke persoonsgegevens met welke doeleinden worden verwerkt;beperkt de verzameling van persoonsgegevens tot enkel de verzameling van persoonsgegevens die noodzakelijkzijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt;neemt pasende beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens te beschermen;respecteert jouw rechten om op grond van privacywetgeving persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of teverwijderen;en vraagt daar waar toestemming is vereist jou eerst om uitdrukkelijke toestemming voordat persoonsgegevensverwerkt worden.

Registratieformulier

Om verlanglijsten te kunnen maken en die van anderen te kunnen inzien heb je een account nodig. Via hetregistratieformulier gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

 • e-mailadres
 • naam

Wij gebruiken deze persoonsgegevens op basis van je toestemming. De persoonsgegevens worden bewaard tot maximaal6 maand nadat je jouw account opzegt.

Contactformulier

Via het contactformulier kun je ons vragen stellen of suggesties/verzoeken ter verbetering van de website doen.Wij maken hiervoor gebruik van de volgende persoonsgegevens:

 • e-mailadres

Hiernaast is het mogelijk dat jouw vraag of suggestie persoonsgegevens bevat. Deze persoonsgegevens gebruikenwij om je vraag of suggestie te kunnen afhandelen. Bovenstaande persoonsgegevens worden verwerkt op basis van jetoestemming en worden bewaard totdat wij er zeker van zijn dat je tevreden bent met onze reactie en drie maandendaarna. Bij vervolgvragen kan de informatie gemakkelijker erbij gepakt worden.

Verstrekking aan derden

Wishlistery zal je persoonsgegevens niet doorgeven aan andere bedrijven tenzij dit noodzakelijk is voorWishlistery of wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. Wij gebruiken de volgende verwerkers:

 • hostingpartij voor de opslag van gegevens en algemene hosting van de website;
 • e-mailservice voor het versturen en ontvangen van e-mails.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wishlistery neemt passende beveiligingsmaatregelen om te beperken dat men misbruik maakt van de persoonsgegevensof zich ongeautoriseerde toegang verschaft. Enkel de noodzakelijke personen hebben toegang tot jepersoonsgegevens en wij controleren regelmatig onze beveiligingsmaatregelen.

Rechten betrokkenen

Heb je vragen over deze privacyverklaring of over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan kan je altijdcontact met ons opnemen.
Je hebt de volgende rechten:

 • inzage in de persoonsgegevens die wij van jouw verwerken;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • bezwaar maken tegen bepaalde verwerking door ons van jouw persoonsgegevens;
 • het laten verwijderen van je persoonsgegevens;
 • het intrekken van je toestemming tot verwerking van persoonsgegevens;
 • Het is van belang dat je altijd duidelijk kan aangeven wie je bent zodat wij geen gegevens van verkeerdepersonen aanpassen of verwijderen.

Wijziging van de privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. We raden je aan om deze privacyverklaringgeregeld te raadplegen zodat je van alle eventuele wijzigingen op de hoogte brengt.

Klacht indienen

Ben je niet tevreden over de wijze waarop wij omgaan met de verwerking van jouw persoonsgegevens dan heb je hetrecht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

info@wishlistery.com

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 6 januari 2019